اطلاعات تقسیماتی شهرستان ها


1-شهرستان شهرکرد      1- بخش مرکزی         الف: دهستان حومه        ب:دهستان طاقانک
                                       
2-بخش لاران             الف:دهستان لار              ب:دهستان مرغملک
                                       
3- بخش فرخشهر       الف: دهستان قهفرخ       ب: دهستان دستگرد
2-شهرستان بروجن   1- بخش مرکزی           الف: دهستان حومه
                                 
2- بخش گندمان          الف:دهستان دوراهان         ب: دهستان گندمان
                                 
3- بخش بلداجی          الف: دهستان چغاخور         ب: دهستان امامزاده حمزه علی
3-شهرستان فارسان     1- بخش مرکزی          الف: دهستان میزدج علیاء
                                     
2- بخش باباحیدر        الف:دهستان سراب بالا     ب: دهستان سراب پایین
                                     
3- بخش جونقان         الف:دهستان جونقان         ب: دهستان میزدج سفلی
4-شهرستان سامان       1- بخش مرکزی          الف: دهستان سامان        ب: دهستان چما
                                     
2- بخش زاینده رود      الف:دهستان هوره            ب: دهستان زرین
5-شهرستان بن      1- بخش مرکزی    الف: دهستان حومه      ب: دهستان وردنجان
                               
2- بخش شیدا      الف: دهستان شیدا       ب: دهستان زاینده رود جنوبی
6-شهرستان اردل     1- بخش مرکزی      الف: دهستان پشتکوه     ب: دهستان دیناران
                             
   2- بخش میانکوه    الفدهستان شلیل         ب: دهستان میانکوه
7-شهرستان کیار      1- بخش مرکزی      الف: دهستان کیار غربی      ب: دهستان کیار شرقی
                                
2- بخش ناغان        الف: دهستان ناغان              ب: دهستان مشایخ
8-شهرستان کوهرنگ   1- بخش مرکزی         الف: دهستان شوراب تنگزی      ب: دهستان میانکوه موگویی     پ:دهستان دشت زرین                   
                                 
2- بخش بازفت              الف: دهستان بازفت بالا             ب: دهستان بازفت پایین 
                                 
3- بخش دوآب صمصامی   الف: دهستان دوآب                  ب: دهستان شهریاری
9-شهرستان لردگان   1- بخش مرکزی        الف: دهستان میلاس              بدهستان ریگ
                               
   
2- بخش فلارد           الف: دهستان فلارد                  ب: دهستان پشتکوه
                                 
3- بخش رودشت      الف: دهستان سردشت           ب: دهستان دودراء
                               
  4- بخش منج            الف: دهستان بارز                    ب: دهستان منج

10-شهرستان خانمیرزا   1- بخش مرکزی   الف:دهستان خانمیرزا    ب: دهستان جوانمردی
                                       2- بخش ارمند     الف:دهستان ارمند         ب: دهستان سپیدار

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/03/11