معرفی مدیر کل

1- مشخصات فردی       ​
دکتر حسین کاووسی                                                               

آدرس: استانداری- دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

2- سوابق شغلی حرفه ای وتخصصی
- کارشناس سیاسی، انتخابات بخشداری فرخشهر
- سرپرست بخشداری فرخ شهر
- کارشناس امور اداری فرمانداری شهرستان شهرکرد
- جانشین ستاد انتخابات فرمانداری شهرکرد
- بخشدار مرکزی شهرکرد
- کارشناس سیاسی، انتخابات دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
- مشاور استاندار
- مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 
        
 3- سوابق تحصیلی
کارشناسی حقوق
کارشناسی ارشد حقوق سیاسی دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری حقوق سیاسی دانشگاه تهران
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/03/11