بخشداران

-شهرستان شهرکرد
*بخش مرکزی
*بخش لاران
*بخش فرخشهر

-شهرستان بروجن
*بخش مرکزی
*بخش گندمان
*بخش بلداجی

-شهرستان فارسان
*بخش مرکزی
*بخش باباحیدر
*بخش جونقان

- شهرستان بن
*بخش مرکزی
*بخش شیدا

- شهرستان سامان
*بخش مرکزی
*بخش زاینده رود

- شهرستان اردل
*بخش مرکزی
*بخش میانکوه

- شهرستان کیار
*بخش کیار
*بخش ناغان

- شهرستان کوهرنگ
*بخش مرکزی
*بخش بازفت
*بخش دوآب

- شهرستان لردگان
*بخش مرکزی
*بخش فلارد
*بخش رودشت
*بخش منج

- شهرستان خانمیرزا
* بخش مرکزی
* بخش ارمند

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/03/11