اطلاعات تقسیماتی شهرستان ها


-شهرستان شهرکرد      1- بخش مرکزی         الف: دهستان حومه        ب:دهستان طاقانک
                                 2-بخش لاران             الف:
دهستان لار              ب:دهستان مرغملک
                                 3- بخش فرخشهر      الف:
دهستان قهفرخ       ب: دهستان دستگرد
-شهرستان بروجن     1- بخش مرکزی           الف: دهستان حومه
                               2- 
بخش گندمان          الف:دهستان دوراهان         ب: دهستان گندمان
                               3- بخش بلداجی         الف: دهستان چغاخور         ب: دهستان امامزاده حمزه علی
-شهرستان فارسان       1- بخش مرکزی          الف: دهستان میزدج علیاء
                                  2- 
بخش باباحیدر        الف:دهستان سراب بالا     ب: دهستان سراب پایین
                                 3- بخش جونقان         الف:دهستان جونقان        ب: دهستان میزدج سفلی
-شهرستان سامان       1- بخش مرکزی          الف: دهستان سامان        ب: دهستان چما
                                 2- 
بخش زاینده رود    الف:دهستان هوره            ب: دهستان زرین
-شهرستان بن      1- بخش مرکزی    الف: دهستان حومه      ب: دهستان وردنجان
                          2- 
بخش شیدا      الف: دهستان شیدا       ب: دهستان زاینده رود جنوبی
-شهرستان اردل     1- بخش مرکزی      الف: دهستان پشتکوه     ب: دهستان دیناران
                            2- 
بخش میانکوه    الفدهستان شلیل        ب: دهستان میانکوه
-شهرستان کیار      1- بخش کیار       الف: دهستان کیار غربی        ب: دهستان کیار شرقی
                            2- 
بخش ناغان    الف: دهستان ناغان              ب: دهستان مشایخ
-شهرستان کوهرنگ   1- بخش مرکزی  الف: دهستان شوراب تنگزی      ب: دهستان میانکوه موگویی                                                                                                       پ:دهستان دشت زرین
                                 2- 
بخش بازفت    الف: دهستان بازفت بالا             ب: دهستان بازفت پایین 
                                 3- بخش دوآب     الف: دهستان دوآب                  ب: دهستان شهریاری
-شهرستان لردگان      1- بخش مرکزی    الف: دهستان میلاس    ب: دهستان ارمند    پ: دهستان ریگ
                                
2- بخش خانمیرزا  الف: دهستان جوانمردی          ب: دهستان خانمیرزا 
                                 3- بخش فلارد       الف: دهستان فلارد                  ب: دهستان پشتکوه
                                 4- بخش رودشت  الف: دهستان سردشت           ب: دهستان دودراء
                                 5- بخش منج        الف: دهستان بارز                    ب: دهستان منج

کادر سیاسی (از اوایل انقلاب تا هم اکنون)

 

تقسیمات کشوری

 

امور انتخابات

 

امور سیاسی